Mr.Saharath Chanel

Mr.saharath Chanel

Mr.Saharath Chanel ผมเริ่มต้นสนใจทำธุรกิจออนไลน์ด้วยจัดเริ่มต้นที่ว่า อยากมีรายได้ที่มีมากกว่านี้ อยากมีเวลาเป็นของตัวเอง ไม่ต้องตอกบัตรเข้างานตามตารางเวลา เมื่อปี 2556 ผมได้เริ่มศึกษาการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เริ่มต้นด้วยทำขายของออนไลน์ควบคู่กับงานประจำที่ทำอยู่ ซึ่งตอนนั้นผมทำงานประจำในอาชีพวิศวกร เงินเดือนตอนนั้นผมก็ไม่ได้น้อยนะครับสำหรับวิศวกรจบใหม่ในตอนนั้น แต่ผมกลับมองสวนทางอีกมุมกับคนอื่น ผมมองว่าตัวเราเองสามารถทำรายได้ๆมากกว่านี้

Mr.Saharath Chanel ยุคสมัยของธุรกิจออนไลน์

Facebook Comments